Pedigree Information for
Kotter Key Trixy

 

Impressive Copy
  Kotter Key Rythym

 

Rythm Dell
Kotter Key Trixy

 

Spanish Native
  Kotter Key Too

 

Criada Too